SKÄRGÅRDSPRISET 2018

Skärgårdspriset

Varje år delar Skärgårdsturnén ut Skärgårdspriset till en person, företag, förening, organisation som har gjort en ovärderlig insats för naturmiljön eller kulturmiljön i StorStockholms skärgård med omnejd. Sommaren 2018 har de nominerade kandidaterna valts ut i samarbete med bl.a. lokala naturskyddsföreningar, respektive kommuner (Värmdö, Norrtälje och Haninge) liksom publika sammanhang såsom Skärgårdsturnéns sociala medier.

ÅRETS PRISTAGARE AV SKÄRGÅRDSTURNÉNS SKÄRGÅRDSPRIS ÄR:

GUNNAR HJERTSTRAND

 

För lång och trogen tjänst som tillsynsman för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms ytterskärgård och fältsamordnare inom projektet Levande skärgårdsnatur.

Ett 40-årigt yrkesliv tillägnat skärgårdsmiljöerna där han bland annat ansvarat för kontinuerliga inventeringar och bevakning av artgrupper i Stockholms skärgård.

För ett enastående och ovärderligt arbete tilldelas Gunnar Hjertstrand Skärgårdsturnéns Skärgårdspris 2018.

 

Skärgårdsturnens jury sommaren 2018:

Gustav Hemming, Miljö och  Skärgårdslandstingssråd

Bisse Alm, Knutpunkt Skärgård

Martin Loogna, Skärgårdsradion

Olle Neckman, styrelsemedamot i Stockholms Sjögård och Veteransbåtsföreningen.

Tina Ahlin, initiativtagare till Skärgårdsturnen

De kandidater som nominerats för Skärgårdsturnéns Skärgårdspris 2018 var:

HELA SKÄRGÅRDEN Johan Hernmarck, skärgårdsvän och tidigare ordförande i Friluftsfrämjandet, Magnus Odin, advokat och boende i skärgården, samt Johan Larsson, entreprenör och skärgårdsvän är de som startade Initiativet Hela Skärgården. Initiativets uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i skärgården generellt och i ytterskärgården i synnerhet.

GUNNAR HJERTSTRAND. Lång och trogen tjänst som tillsyningsman i Stockholms ytterskärgård från norr till söder med lång anställning hos Skärgårdsstiftelsen. Ett 40-årigt yrkesliv tillägnat skärgårdsmiljöerna där han haft olika funktioner och bland annat hållit i logistiken för kontinuerliga inventeringar av fågel och andra artgrupper. Som fältsamordnare har han varit mycket uppskattad och varit den som hållit samman och möjliggjort inventeringarna.

LEVANDE KUST 2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin. I en vik i Stockholms skärgård testas olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning. Levande kust genomförs i Björnöfjärden (Värmdö kommun), en skärgårdsvik som kan ses som ett ”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Övergödningen i Björnöfjärden beror främst på näringsläckage (kväve och fosfor) från dåliga avlopp, jordbruksaktiviteter, hästhållning och från de gamla synderna i vikens bottensediment; det vill säga näring som under lång tid lagrats upp i sedimenten, men som frigörs när sedimentet blir syrefritt.

BO TYREFORS, ordförande i Södra skärgårdens intresseförening är motorn bakom Skärgårdstinget (SSPORTFISkärgårdens Almedalen) som startade 2010. Vid Skärgårdstinget har de fastboende från hela södra skärgårdsområdet möjlighet att träffas gemensamt för att lyfta frågor och ge förslag på hur en utveckling i positiv riktning kan ske i den gamla naturmiljön med historiskt kulturella anor och den moderna skärgårdsmiljön. Till tinget som hålls i samarbete med kustkommunerna inbjuds kommunalråden i regionen och andra gäster för att diskutera olika hinder och möjligheter.

ANDERS OCH ÅSE BORGSOM, driver Stegsholms gård på Gålö http://www.stegsholmsgard.se/   vilken de arrenderar av Skärgårdsstiftelsen sedan 20 år tillbaka.  Genom sin goda förvaltning har de bidragit till att hålla de fantastiska betade strandängarna vid Stegsholm öppna vilket innebär att de är ett av Stockholms läns mest attraktiva fågellokaler men många arter av vadare, havsörn och hackspettar i de gammal skogspartiet med storvuxen ek. De håller ”Öppen gård” med bla ridläger, körläger, kolmilor och är traditionsbärare av den gamla skärgårdskulturen samtidigt som man anpassat till gästernas önskemål i sitt gårdskafé.

DE FYRA ELEMENTEN NÄMDÖ. De Fyra Elementen är en ny mötesplats på Nämdö i skogsområdet intill Hembygdsgården och biblioteket. Här kan barn, ungdomar och vuxna mötas och uppleva skärgårdstraditioner. Inga lås och inga nycklar. Inga öppnings- och stängningstider. Tillgängligt året runt för alla; skärgårdsbor, sommargäster och besökare. Under sommaren skapar de en kullerstenscirkel, ett hasselgömsle, en redskapsbod, ett grönsaksland och kompostering, kliver också in i fantasins värld och skapar troll och bygger vedskulpturer. Värmdö kommun har gett startbidrag till projektet.

SPORTFISKARNAS ROVFISKPROJEKT. Inom Rovfiskeprojektet bedriver Sportfiskarna ett omfattande fiskevårdsarbete längs ostkusten. Målet är att förbättra bestånden av rovfiskar, främst gädda och abborre, samt att bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald. Sportfiskarnas Rovfiskprojekt lägger fokus på att bedriva fiskevård i anslutning till kustmynnande vattendrag som är viktiga lekområden för gädda och abborre. Inom ramarna för Rovfiskprojektet är de fiskevårdsåtgärder som prioriteras framförallt att åtgärda vandringshinder samt att anlägga och restaurera våtmarker. Sedan projektet startades 2011 har närmare 100 hektar våtmarker skapats, 300 hektar befintliga lekområden har tillgängliggjorts genom att vandringshinder har tagits bort och i c:a 50 km vattendrag kan nu fisken vandra fritt. Under 2014 färdigställs 10 våtmarker. Under senare år har arbetet fortsatt med restaurering av en lång rad våtmarker, strandängar och skärgårdsmarker längs ostkusten – från Blekinge i söder till Hudiksvall i norr. Åtgärder genomförs även på Öland och Gotland.

©2024 Skärgårdsturnen

Log in with your credentials

Forgot your details?